จ.อุทัยธานี…[email protected] โครงการ “หน่วยบำบัดทุข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน” ….!!


จ.อุทัยธานี…[email protected] โครงการ “หน่วยบำบัดทุข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน” ….!! จากการรายงานของผู้สื่อข่าว จ.อุทัยธานี เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดดงขวาง ต.ดงขวาง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี นายไมตรี ไตรติลานันท์ รองผู้ว่าราชการ จ.อุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อม นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการ จ.อุทัยธานี โดยมี นายรณรงค์ เทพร้กษ์ นายอำเภอหนองขาหย่าง กล่าวต้อนรับคณะรองผู้ว่าราชการ จ.อุทัยธานี

และแนะนำหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ และเป็นที่น่ายินดี นายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วน จ.อุทัยธานีได้เล็งเห็นความสำคัญของเกษตรกรนำปุ๋ยหมักกว่า 300 กระสอบ และปุ๋ยน้ำกว่า 300 ขวด มาแจกจ่ายให้เกษตรกรฟรี

โดยไม่คิดมูลค่า นายสมภาร พิมพ์จันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง กล่าวรายงานความต้องการของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนดังนี้ 1.ปัญหาอุทกภัยและปัญหาการเก็บกักน้ำเพื่อใช้อุปโภค บริโภคฤดูแล้ง 2. ปัญหาถนนลูกรังสาย ต.ดงขวาง – ต.หนองขาหย่าง – ต.หนองไผ่ มีสภาพทรุดโทรมเป็นหลุม เป็นบ่อในฤดูฝนและฝุ่นในฤดูแล้งแนวทางแก้ไข 1. นายก อบต.ดงขวางได้จัดทำโครงการเร่งด่วนเพื่อซ่อมแซมคันดินลำห้วยขุนแก้วระยะทาง 262 เมตร งบประมาณ 633,000 บาท 2. อบต.ดงขวาง ร่วมกับ อบต.หนองขาหย่าง อบต.หนองไผ่ จัดทำโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมจาก หมู่ 1 ต.ดอนขวาง หมู่ 4 ต.หนองขาหย่าง หมู่ 7 ต.หนองไผ่ ความยาว 1,300 เมตร กว้าง 4 เมตร งบประมาณ 2,886,000 บาท ท่านผู้ว่าพิจารณาแล้วได้อนุมัติงบเร่งด่วนเป็นที่เรียบร้อย

….วินัย ชำนาญปืน ภาพ/ข่าว/รายงาน แจ้งข่าวสาร ร้องทุกข์ 093 – 1717897