Reporter&Thai Army

กองบัญชาการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดลำพูน พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมสังเกตการณ์กรณีกลุ่มราษฎรในพื้นที่ ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จว.ล.พ.

เมื่อ 17 พ.ค.61, 1030 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย พ.อ.นพดล คามเกตุ เสธ.กกล.รส.จว.ล.พ. และ น.ฝกร.กกล.รส.จว.ล.พ. ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัด ล.พ., ฝ่ายปกครอง จว.ล.พ. และ ศดธ.จว.ล.พ. เข้าร่วมสังเกตการณ์กรณีกลุ่มราษฎรในพื้นที่ ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จว.ล.พ. ประมาณ 20 คน เดินทางมายื่นหนังสือถึง ผวจ.ล.พ. ผ่าน ศดธ.จว.ล.พ. เรื่อง ขอชะลอการคืนพื้นที่ดินทำกินของราษฎร
ที่เข้าไปทำกินมาเป็นเวลานาน ในพื้นที่ ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จว.ล.พ. ซึ่งมีการปลูกพืชผลทางการเกษตร เช่น ลำไย มะม่วง และข้าวโพด เป็นต้น ที่ราษฎรได้ปลูกไว้เจริญเติบโตสามารถสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวได้ โดยราษฎรที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ก็เป็นผู้มีรายได้น้อย ปัจจุบันราษฎรได้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อเมล็ดพันธุ์พืช, ปุ๋ย และยาฆ่าแมลงไว้ล่วงหน้า เพื่อเตรียมการเพาะปลูก ต่อมา ผอ.ศดธ.จว.ล.พ. เป็นผู้แทนฯ ในการรับหนังสือดังกล่าว พร้อมทั้งชี้แจงให้กับราษฎรฯ ทราบและเข้าใจ กลุ่มราษฎรฯ มีความพึงพอใจ จึงได้แยกย้ายกลับในเวลา 1130 เหตุการณ์ทั่วไป, ปกติ

 

cr  @Nopadol 3243 / Aey