กองบัญชาการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดลำพูน พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ฯ เพื่อสำรวจ/ตรวจสอบโครงการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วน ตามนโยบายรัฐบาล และ คสช. ประจำปี 2560


เมื่อ 17 พ.ค.61, 1200 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย พ.อ.บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์ รอง ผบ.กกล.รส.จว.ล.พ., พ.ต.สุทธิวัฒน์ สิทธิบุญ น.ฝยก.กกล.รส.จว.ล.พ. และ ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.2) ร่วมกับ นายสุรัส ธรรมจีรัญ นายก ทต.หนองยวง, นางวานีย์ ไชยประสพ ปลัด ทต.หนองยวง และ จนท.ทต.หนองยวง ลงพื้นที่ฯ เพื่อสำรวจ/ตรวจสอบโครงการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วน ตามนโยบายรัฐบาล และ คสช. ประจำปี 2560 ณ บ.ร้องเครือกวาว ม.5 ต.หนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จว.ล.พ. ชื่อโครงการ งานซ่อมปรับปรุงถนนสาย บ.ร้องเครือกวาว ม.5 ต.หนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จว.ล.พ. ลักษณะงานเป็นผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดความกว้าง 6 ม. และระยะทางยาว 2,405 ม. ระยะเวลาดำเนินการ จำนวน 60 วัน ( 1 ก.พ. – 1 เม.ย.61) มีผู้เข้าร่วมฯ จำนวน 12 คน ปัจจุบันการดำเนินการซ่อมปรับปรุงถนนดังกล่าว แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะกระทำพิธีส่งมอบฯ ในวันที่ 31 พ.ค.61 โดยมี ผบ.พล.ร.7/ผบ.กกล.รส.จว.ล.พ. เป็นประธานฯ

cr  @Nopadol 3243 / Aey