ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมพร้อมบรรยายพิเศษให้กับเยาวชนภายในศูนย์ฝึกอบรมและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่


ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมพร้อมบรรยายพิเศษให้กับเยาวชนภายในศูนย์ฝึกอบรมและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ โดยหวังให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติ และตระหนักถึงความยากลำบากของบรรพชน ที่ได้เสียสละ สร้างคุณงามความดีไว้ให้กับประเทศไทยสืบมาจนปัจจุบัน

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ที่ ศูนย์ฝึกอบรมและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เขต 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งบรรยายพิเศษวิชา “กำเนิดไทย”

ให้แก่เยาวชนที่ได้รับการฝึกอบรมตามคำพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัวในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน และยังมีเยาวชนจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเชียงใหม่เข้ามาร่วมต้อนรับและรับฟังบรรยาย ซึ่งเด็กและเยาวชนเหล่านี้ต่างจะเติบโตเป็นกำลังหลักแก่ชาติบ้านเมืองในอนาคต จึงต้องมีผู้ใหญ่ในบ้านเมือง ผู้ปกครอง และสังคมภายนอก ที่สนับสนุนและแนะนำในทางที่ถูกต้อง ก้าวสู่อนาคตอย่างมีพลัง เป็นความหวังของประเทศชาติต่อไป

 

 

ด้าน ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า ต้องขอความร่วมมือร่วมใจจากสังคมไทย แก้ไขปัญหาประสบความสำเร็จ เมื่อเด็กกลับออกไป ก็ไม่อยากให้เด็กกลับมาอีก ปัญหาทุกอย่างต้องได้รับการแก้ไข กลับเนื้อกลับตัวเป็นคนใหม่ อยากขอให้ผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่ช่วยกันเป็นตัวอย่างที่ดี และหลังจากที่ได้ไปพูดบรรยายในสถานพินิจหลายๆจังหวัด ก็เน้นพูดในเรื่องของประวัติศาสตร์ไทย อยากให้เด็กๆ มีความภาคภูมิใจและรักษาบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุข นอกจากนี้ ก็อยากให้มีการเน้นย้ำในเรื่องของหน้าที่พลเมืองพื้นฐาน ตามด้วยหลักวิชาภาษาอังกฤษ เมื่อออกไปแล้วจะได้มีสัมมาอาชีพในการเลี้ยงดูตนเองได้

สำหรับ วิชา “กำเนิดไทย” ที่นำมาบรรยายในวันนี้ เป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ อยากให้ลูกหลานได้เห็นว่าประวัติศาสตร์ การเรียนรู้นั้นทำให้เรารักชาติเป็น และได้รู้ว่าประวัติศาสตร์ของบรรพชนของลูกหลานไทยนั้น ได้เสียสละ สร้างคุณงามความดีไว้ให้กับประเทศไทยของเรามากมาย อยากให้ลูกหลานช่วยกันสืบสานแล้วก็มองดูท่านเป็นแบบอย่างของการเสียสละ เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปในอนาคต

///////////////////////////////
นฤมล วรรณพริ้ง / ส.ปชส.เชียงใหม่
17 พฤษภาคม 2561