จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และสถานประกอบการ วางแผนพัฒนาฝีมือผู้ต้องขัง เพื่อให้เป็นแรงงานที่มีคุณภาพ และสามารถกลับคืนสู่สังคม ภายใต้โครงการ “ประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขัง”


จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และสถานประกอบการ วางแผนพัฒนาฝีมือผู้ต้องขัง เพื่อให้เป็นแรงงานที่มีคุณภาพ และสามารถกลับคืนสู่สังคม ภายใต้โครงการ “ประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขัง”

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหารือโครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขัง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน และสถานประกอบการต่างๆ

ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม สืบเนื่องจากกรมราชทัณฑ์ร่วมกับกรมจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้ทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือโครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขัง เมื่อวันที่ 26 มีนาคมที่ผ่านมา ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษ จังหวัดปทุมธานี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ต้องขัง รวมถึงเป็นการวางแผนในการเตรียมความพร้อมด้านแรงงานของประเทศ ตลอดจน สร้างทัศนคติที่ดีของสังคมให้เกิดการยอมรับและให้โอกาสผู้พ้นโทษในการกลับเข้าสู่สังคมอีกครั้ง

 

สำหรับ หน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีอยู่ 3 แห่ง ได้แก่ เรือนจำกลางเชียงใหม่ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ และเรือนจำอำเภอฝาง ซึ่งมีผู้ต้องขังที่อยู่ในความควบคุมรวมประมาณ 10,000 คน โดยมีภารกิจด้านการควบคุมและแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัย รวมถึงการเตรียมผู้ต้องขังให้เป็นแรงงานที่มีคุณภาพและสามารถกลับคืนสู่สังคม ทั้งนี้ การประชุมหารือในครั้งนี้ ได้ผลสรุปให้จัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการประชารัฐฯ ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยร่วมกับสภาอุตสาหกรรมและสภาหอการค้า และจัดทำแผนการทำงานแบบครบวงจร เพื่อพัฒนาฝีมือผู้ต้องขัง การคัดเลือกแรงงานที่มีฝีมือ การสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ประกอบการและส่งไปปฏิบัติงานภายหลังพ้นโทษ

นอกจากนี้ ยังได้ประสานขอความร่วมมือกับบริษัทเอกชน ให้ยอมรับผู้ต้องขังที่พ้นโทษเข้ามาทำงาน และหน่วยงานภาครัฐให้ดำเนินการจัดกิจกรรม SHOW ROOM ที่จะสามารถนำผลิตภัณฑ์และผลงานของราชทัณฑ์ไปจัดแสดง รวมทั้งเผยแพร่ให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง

 

///////////////////////////////
นฤมล วรรณพริ้ง / ส.ปชส.เชียงใหม่
17 พฤษภาคม 2561