Uncategorized

เพชรบูรณ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชนแดนลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล จปฐ.

เพชรบูรณ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชนแดนลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล จปฐ.
เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 นายประสาน จรรยารักษ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

เป็นประธานเปิดงานโครงการสรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)ปี 2561 พร้อมด้วย นางอุไรลักษณ์ รุ่งโรจน์อุดมผล รองนายกฯ

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าข้าม โดยมีนางอรอนงค์ นนธราช หัวหน้าสำนักปลัดฯ ได้กล่าวต้อนรับ นายรักเกียรติ แก้วดวงดี นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชำนาญการ นายฤทธิชัย ขุนโยธา นักวิชาการพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ นายมนตรี ภูดินดง ปลัดเทศบาลตำบลท่าข้ามพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม

นำโดยนายทวีชัย เติมพรเลิศประธานสภาฯ และประธานชุมชนทั้ง 8 ชุมชน ที่ได้เข้าร่วมในการให้ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน
ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ) คือข้อมูลในระดับครัวเรือนที่แสดงถึงสภาพความจำเป็นพื้นฐานของคนในครัวเรือนในด้านต่างๆเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต

ประชาชนจะทราบว่าตนเองมีคุณภาพชีวิตอย่างไร ผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่านเกณฑ์ใดบ้างทำให้ภาคราชการทราบถึงปัญหาที่แท้จริงของประชาชนว่าครอบครัว ครัวเรือน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด มีปัญหาเรื่องอะไร และภาคเอกชนยังสามารถนำข้อมูลจาก จปฐ.ใช้ในการตัดสินใจเพื่อการลงทุนได้อีกด้วยเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)  สรุปผลการจัดเก็บทุกครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริงในหมู่บ้าน และชุมชน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่าจำนวนตำบลที่จัดเก็บ 9 ตำบล 139 หมู่บ้าน จำนวน อปท.ที่จัดเก็บ 3 แห่ง 26ชุมชน รวมจำนวนครัวเรือน 20,157 ครัวเรือน จำนวนประชากรที่จัดเก็บ 53,943 คนเป็นชาย 27,020 คน หญิง 26,923 คน รายได้เฉลี่ย 78,575.83 บาทต่อคนต่อปี รายจ่ายเฉลี่ยของคนอำเภอชนแดน 51,264.72 บาท ต่อคนต่อปี สำหรับเทศบาลตำบลท่าข้ามจำนวนครัวเรือน 475 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์ทุกครัวเรือน

 

ข่าวโดย.ศักดิ์ชัย วัชรลิมปกรณ์ // เพชรบูรณ์