Reporter&Thai Army

กองบัญชาการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดลำพูน พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ฯ เพื่อตรวจสอบฯ และจัดระเบียบคนเร่ร่อน, คนขอทาน และคนไร้ญาติ ณ ตลาดสดนิคมอุตสาหกรรม

เมื่อ 17 พ.ค.61, 1700 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย ร.ต.วิทยา แสงประสิทธิ์ รอง ผบ.ร้อย.รส.ที่ 1 (ร.7 พัน.1) พร้อมกำลังพล ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัด ล.พ., ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จว.ล.พ. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์, ตม.จว.ลพ., สภ.นิคมอุตสาหกรรม, สาธารณสุขฯ, บ้านพักเด็กและครอบครัว, สนง.พมจ.จว.ล.พ.และศูนย์เรียนรู้สตรีฯ 72 พรรษา จว.ล.พ. ร่วมกันลงพื้นที่ฯ เพื่อตรวจสอบฯ และจัดระเบียบคนเร่ร่อน, คนขอทาน และคนไร้ญาติ ณ ตลาดสดนิคมอุตสาหกรรม สันป่าฝ้าย ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จว.ล.พ. พร้อมทั้งได้ทำการแจกเอกสาร, แผ่นพับรณรงค์ ปชส.ให้ความรู้แก่ประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของในตลาดสดฯ ผลการปฏิบัติฯ ไม่พบการกระทำผิด และคนเร่ร่อน, คนขอทาน แต่อย่างใด

cr  @Nopadol 3243 / Aey