Uncategorized

นายอำเภอเมืองเปิดงาน หนูน้อยวัยใส พัฒนาการสมวัย พลานามัยสมบูรณ์และ หนูน้อยสุขภาพดี พ่อแม่ลูก ครอบครัวสุขภาพดี

นายอำเภอเมืองเปิดงาน หนูน้อยวัยใส พัฒนาการสมวัย พลานามัยสมบูรณ์และ หนูน้อยสุขภาพดี พ่อแม่ลูก ครอบครัวสุขภาพดี

โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส เป็นประธานพิธีเปิด โครงการหนูน้อยวัยใส พัฒนาการสมวัย พลานามัยสมบูรณ์ และการประกวด หมูน้อยสุขภาพดี และพ่อแม่ลูก ครอบครัวสุขภาพดี โดยมีเจ้าหน้าโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ และประชาชนร่วมในพิธี

ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6เดือน ตลอดจนการส่งเสริมนโยบายการกิน กอด เล่น เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ สติปัญญา และความเชื่อมมั่นของเด็กวัยก่อนเรียน ส่งผลให้เด็กเตริยมเติบโต สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีการพัฒนาที่ดีและครอบครัวอบอุ่น

ซึ่งครอบครัวถือเป็นหน่วยที่สำคัญที่สุดของสังคมในการทำหน้าที่กลอนเกลา และปลูกฝั่งค่านิยมที่ถูกต้องให้สมาชิกในครอบครัว การสร้างความรักความผูกพันและความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในครอบครัว จะเป็นการเสริมสร้างให้ครอบครัวเป็นที่อบอุ่นได้ การมีครอบครัวที่อบอุ่นทำให้เราดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขส่งผลให้สมาชิกในครอบครัวมีสุขภาพที่ดีด้วย เด็กแรกเกิดอายุ5ปี เป็นช่วงอายุที่สำคัญของชีวิตเป็นรากบานของการพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาเป็นวัยที่มีความสำคัญในการปูพื้นฐาน เพื่อระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตนั้น จตำเป็นต้องได้รับการดูแลทีดี ตั้งแต่ก่อนการตั้งครรภ์ รวมถึงขณะคลอดและหลังคลอด ด้วยการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อย่างเดียวครบ6เดือน และเน้นโยบาย การกิน กอด เล่น เล่า หากเด็กวัยนี้ได้รับการดูแลอย่างถูกต้องแล้ว เหมาะสมกับวัย จะเป็นเด็กที่มีสุขภาพมีความเชื่อมั่นในตัวเองมีการพัฒนาสมดุลทั้งร่างกาย สติปัญญา จิตใจอารมณ์และสังคม

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส 0936193807