Uncategorized

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมืองนราธิวาส จัดพิธีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษารวม 9 วัด ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมืองนราธิวาส จัดพิธีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษารวม 9 วัด ประจำปี 2561 เน้นให้นักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัย ประชาชนทั่วไป ร่วมตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีและวันสำคัญทางพุทธศาสน

 

 

 

ณ สนามวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส รองศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา 9 วัด โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักศึกษาตลอดจนผู้มีเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประชาชน ร่วมกิจกรรม

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทีป หมวกสกุล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของประเพณีทางด้านศาสนาและมีนโยบายในการทำนุบำรุงประเพณีทางด้านศาสนา จึงดำเนินการจัดให้มีพิธีหล่อเทียนพรรษา สมโภชเทียนพรรษา และนำเทียนพรรษา จำนวน 9 ต้น ไปถวายยังวัดต่างๆภายในจังหวีดนราธิวาส จำนวน 9 วัด เป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งยังเป็นโอกาสให้ประชาชนจากภายนอกได้เข้าร่วมกิจกรรมโดยทั่วกัน เป็นการจรรโลงให้ประเพณีการหล่อเทียนพรรษาให้คงอยู่คู่กับสังคมต่อไปโดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยนราธิวาสฯ ได้กำหนดให้นำเทียนพรรษาไปถวายในวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 ณ วัดต่างๆ จำนวน 9 วัด ดังนี้ 1.วัดพรหมนิวาส อ.เมืองนราธิวาส โดยคณะวิทยาการจัดการ/สำนักอธิการบดี 2.วัดทุ่งกง อ.เมืองนราธิวาส โดยคณะพยาบาลศาสตร์ 3.วัดพนาสณฑ์ อ.เมืองนราธิวาส โดยคณะเกษตรศาสตร์ 4.วัดโคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส โดยคณะศิลปะศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5.วัดบางนรา อ.เมืองนราธิวาส โดยคณะแพทยศาสตร์ 6.วัดประชาภิรมย์ อ.เมืองนราธิวาส โดยวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส 7.วัดทุ่งคา อ.ยี่งอ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ 8.วัดป่าไผ่ อ.ระแงะ โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส และ 9.วัดทุ่งฝ้าย อ.ตากใบ โดยวิทยาลัยการอาชีพตากใบ. ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส 0936193807