Uncategorized

นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ เป็นประธานเปิด ฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้โครงการใทยนิยม

นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ เป็นประธานเปิด ฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้โครงการใทยนิยม ยั่งยืน ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เห็นชอบให้มีการดำเนินโครงการลงทะเบียนส่งเสริมสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 พร้อมทั้งมอบหมายกระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักในการนำเสนอมาตรการเป็นภาพรวมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งมีข้อมูลของผู้มีรายได้น้อยของบุคคลอย่างละเอียดสามารถนำไปเป็นข้อมูลประกอบในการกำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรด้านหม่อนไหมได้ตระหนักถึงความสำคัญและความเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาเพื่อเสริมความเข้มแข็งของเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ

จึงได้จัดทำโครงการเสริมอาชีพหม่อนไหมเสริมรายได้แก่เกษตรกรภายใต้การดำเนินงานของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ทั่วประเทศรวม 21 แห่ง ในการนี้ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรตินราธิวาสจึงได้จัดอบรมขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพหม่อนไหมสร้างรายได้แก่เกษตรกร หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม โดยมีเกษตรกร เป้าหมายคือ เกษตรกรที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 และมีความต้องการเสริมอาชีพพัฒนาตัวเองด้านหม่อนไหมจำนวน 20 รายโดยมาจากหมู่ที่ 5 ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสจำนวน 10 ราย หมู่ที่ 8 ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาสจำนวน 3 ราย หมู่ที่ 8 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จำนวน 7. ราย เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2561 รวม 3วัน แล้วในการอบรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขานราธิวาส 1 ท่าน และศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองจำนวน 1 ท่านมาให้ความรู้ด้วย

เพื่อให้เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้นอกฤดูกาลผลิตและเกษตรกรที่ไม่สามารถก่อหนี้ ได้รับความรู้และมีทักษะอาชีพด้านหม่อนไหนเพิ่มขี้น มีรายได้ในการดำรงชีวิตสามารถแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรบุคคลได้ตรงปัญหาและเกิดความยั่งยืนต่อไป

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส 0936193807