พังงา/พระจอมเกล้าลาดกระบัง ยกระดับชาวประมงพื้นบ้านอันดามัน ทำประมงอย่างรับผิดชอบ สู่ชาวประมง 4.0


พังงา/พระจอมเกล้าลาดกระบัง ยกระดับชาวประมงพื้นบ้านอันดามัน ทำประมงอย่างรับผิดชอบ สู่ชาวประมง 4.0
ที่ห้องประชุมปันหยี โรงแรมภูงา อ.เมืองพังงา นายไพบูลย์ บุญลิปตานนท์ ประมงจังหวัดพังงาเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมชาวประมงพื้นบ้านในฝั่งอันดามัน กระบี่ พังงา ภูเก็ต และตรัง ในโครงการยกระดับมาตรฐานชาวประมงของฝั่งอันดามัน 1.0 สู่ชาวประมง 4.0 ด้วยหลักสูตรที่ 1 จาก 4 หลักสูตร คือการทำประมงอย่างรับผิดชอบ โดยความร่วมมือของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กับสำนักงานประมงจังหวัดพังงา
ดร.อนัญญา เจริญพรนิพัทธ ผู้บริหารโครงการฯ กล่าวว่า ปัจจุบันระบบนิเวศชายฝั่งอันดามันเสื่อมโทรมลง เนื่องจากการใช้ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวและการประมง ซึ่งจะต้องได้รับการแก้ไขอย่างถูกวิธีและยั่งยืน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการประมงของไทยตั้งแต่ระดับพื้นบ้านไปจนถึงการทำประมงแบบอุตสาหกรรม เช่น อัตราจับสัตว์น้ำลดลง สัตว์น้ำที่จับได้มีขนาดเล็ก โดยการเสื่อมโทรมของแหล่งประมง อาจจะนำไปสู่การทำประมงที่ผิดกฎหมายได้ จึงได้จัดโครงการขึ้นเพื่อนำร่องสร้างมาตรฐานให้ชาวประมงพื้นบ้านในฝั่งอันดามันซึ่งเป็นแหล่งทำประมงทะเลที่สำคัญแหล่งหนึ่งของประเทศไทย ให้มีการทำประมงอย่างรับผิดชอบ สร้างอาชีพในการทำเครื่องมือประมงและสร้างฐานเรียนรู้ สื่อสารการทำประมงผ่านสมาร์ทโฟน ส่งเสริมให้ชาวประมงได้เรียนรู้การทำประมงจากดั้งเดิมไปสู่การประมงแบบใหม่(Smart Fishing) ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่การแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนพึ่งพาตนเองได้ต่อไปสำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้มีการให้ความรู้จากวิทยากรหลากหลายสาขา เช่น การเข้าสู่การเป็นชาวประมงปราดเปรื่อง กฎหมาย พระราชกำหนด และระเบียบในการทำประมงที่ควรรู้ เครื่องมือประมง การจัดทำทะเบียนเรือประมงพื้นบ้าน และกิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เข้าฝึกอบรม
อโนทัย งานดี/พังงา/081-0836530