Uncategorized

เทศบาลนครนนทบุรี ร่วมเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบเหตุอัคคีภัย

ันที่ 17 กรกฎาคม 2561 นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นายอภิวัฒน์ เลาหวัฒน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครนนทบุรี ร่วมเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ณ บ้านเลขที่ 390/42 หมู่บ้านเอื้ออาทรประชานิเวศน์ 3 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรีได้มอบเงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์

จำนวน 3,000 บาท พร้อมทั้งมอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องอุปโภคบริโภค สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรีมอบเสื้อผ้าและผ้าห่ม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และจะติดตามให้การสังคมสงเคราะห์ต่อไป
สมัย นิกูลรัมย์ จ.นนทบุรี