Reporter&Thai Army

โครงการคลองสวย น้ำใส ร่วมใจลอกผักตบชวา ระยะทางคลองยาว 1500 ม.กว้าง 30 ม. ณ คลองหนองโมกข์ ม.4 บ.หนองสะเดา ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จว.พ.จ.

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.พ.จ. จัดกำลังพล ชป.มวลชน.อ.วชิรบารมี, ร่วมโครงการคลองสวย น้ำใส ร่วมใจลอกผักตบชวา ระยะทางคลองยาว 1500 ม.กว้าง 30 ม. ณ คลองหนองโมกข์ ม.4 บ.หนองสะเดา ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จว.พ.จ. โดยมี นายสืบสาย ศักดิ์โสภิษฐ์ นายอำเภอวชิรบารมี เป็นประธาน มี ปลัด, กำนัน, ผญบ., ผช.ผญบ., ร.ด.จิตอาสา, หน.ส่วนราชการต่างๆและประชาชนในพื้นที่ร่วมลอกผักตบชวา จำนวน 70 คน และได้ใช้รถแบ็คโคในการลอกผักตบชวา ได้ผักตบชวา จำนวน 60 ตัน