Reporter&Thai Army

โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน ณ พื้นที่ สาธารณะประโยชน์

เมื่อ ๑๗๐๙๐๐ ก.ค.๖๑ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.พร. โดย พ.อ.ธงชัย มีอนันต์ ผบ.ม.๒/ ผบ.กกล.รส.จว.พร. มอบหมายให้ ร้อย.รส.ที่ ๒ ม.พัน.๑๒ พล.ม.๑ (อ.สอง )โดย พ.อ. เชิดพงศ์ ช่วยบำรุง ผบ.ม.พัน ๑๒ พล.ม.๑ และ ร้อย.รส.ที่ ๑ อ.สอง,ฝ่ายปกครองอำเภอสอง,หัวหน้าส่วนราชการ,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,จิตอาสา,ชาวบ้าน,นักเรียน,นักศึกษา,แล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เข้าร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน ณ พื้นที่ สาธารณะประโยชน์ บ้านต้นหนุน ม.๕ ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่ โดยมีนาย โชคดี อมรรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน พื้นที่ ๖ ไร่ มีผ้เข้าร่วม๓๒๐ คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Comments are closed.