Reporter&Thai Army

ชป.มวลชน อ.แม่อาย ร่วมกับ กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน, ราษฎรในพื้นที่ และ นักเรียน รร.ราชประชานุเคราะห์ ๓๐ ร่วมดำเนินการสร้างฝายหลวงตามแนวทางศาสตร์พระราชา

เมื่อ ๑๖ ก.ค.๖๑ ชป.มวลชน อ.แม่อาย ร่วมกับ กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน, ราษฎรในพื้นที่ และ นักเรียน รร.ราชประชานุเคราะห์ ๓๐ ร่วมดำเนินการสร้างฝายหลวงตามแนวทางศาสตร์พระราชา ขนาดความกว้าง ๑ เมตร x ยาว ๓๐ เมตร สูง x ๓ เมตร ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากการท่าเรือแห่งประเทศไทย ณ ฝายหลวง รร.ราชประชานุเคราะห์ ๓๐ ต.แม่อาย อ.แม่อาย จว.ช.ม. มีผู้เข้าร่วมสร้างฝาย จำนวน ๕๐ คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย