Reporter&Thai Army

พ.อ.รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.ฉก.ทพ.๓๒ มอบหมายให้ ร้อย ทพ.๓๒๐๑ จัดกำลังพล ร่วมกับ จนท.องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง ผู้นำท้องถิ่น และราษฎร บ.ปางแก ม.๗ ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จว.น.น. ร่วม บูรณาการซ่อมแซม ปรับสภาพแวดล้อมที่พักอาศัย

เมื่อ ๑๖๑๓๐๐ ก.ค. ๖๑ พ.อ.รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.ฉก.ทพ.๓๒ มอบหมายให้ ร้อย ทพ.๓๒๐๑ จัดกำลังพล ร่วมกับ จนท.องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง ผู้นำท้องถิ่น และราษฎร บ.ปางแก ม.๗ ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จว.น.น. ร่วม บูรณาการซ่อมแซม ปรับสภาพแวดล้อมที่พักอาศัย โดยได้รับงบประมาณมาจาก ศูนย์บริการคนพิการ จว.น.น. สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จว.น.น. ให้กับ น.ส.นีรนาท จตุรทรัพย์ บ้านเลขที่ ๒๔๓ หมู่ ๗ ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.ว.น.น. ซึ่งเป็นผู้พิการยากไร้ เพื่อปรับปรุงความเป็นอยู่ของผู้ป่วยฯ ที่มีความลำบากในเรื่องที่อยู่อาศัยทรุดโทรม พร้อมกับได้ดำเนินการส่งมอบบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมี นายประวิตร ก้อนบาง นายก อบต.ทุ่งช้างฯ เป็นตัวแทนส่งมอบบ้านฯ มีผู้เข้าร่วม ๒๐ คน แล้วเสร็จเมื่อ ๑๖๑๖๐๐ ก.ค. ๖๑ เหตุการณ์ปกติ

Comments are closed.