ร้อยเอ็ดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU)ระหว่าง ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กับ นายอำเภอ ประเด็น “การนำ 5 องค์ความรู้ TO BE NUMBER ONE 101 ไปแก้ปัญหาเด็กและเยาวชน” เเละ กับแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE ที่เข้าประกวดระดับภาคฯ ในปี 2562


ร้อยเอ็ดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU)ระหว่าง ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กับ นายอำเภอ ประเด็น “การนำ 5 องค์ความรู้ TO BE NUMBER ONE 101 ไปแก้ปัญหาเด็กและเยาวชน” เเละ กับแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE ที่เข้าประกวดระดับภาคฯ ในปี 2562

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129–

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น.   ณ ห้องประดับฟ้า โรงเเรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2562

โดยนายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบนโยบาย“การดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด( TO BE NUMBER ONE ) จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2562” ร่วมกับ น.พ.ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด  นางสาวเลอลักษณ์ สุทธิสาโกมล แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด และนางกรรณิกา วัชรินทร์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดร้อยเอ็ด

นอกจากนี้ ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU)ระหว่าง ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กับ นายอำเภอ ประเด็น “การนำ 5 องค์ความรู้ TO BE NUMBER ONE 101 ไปแก้ปัญหาเด็กและเยาวชน” เเละพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กับแกนนำชมรม TO BE
NUMBER ONE ที่เข้าประกวดระดับภาคฯ ในปี 2562 ได้แก่
1.บริษัท ไทยเพิ่มพูลโฮมช็อป จำกัด ประเภทรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 2
2.บ้านหนองดู่ ต.ธงธานี อ.ธวัชบุรี ประเภทรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1
3.บ้านโนนสว่าง ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย
4.โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
5.โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์
6.มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
7.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด
8.เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด

—///—สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129–