จังหวัดร้อยเอ็ดเข้มคณะทำงานเพื่อควบคุม กำกับและสนับสนุนการดำเนินการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีการก่อสร้างโรงน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล(ชานอ้อย) /สมนึก บุญศรี/ราบงาน/0817083129–


จังหวัดร้อยเอ็ดเข้มคณะทำงานเพื่อควบคุม กำกับและสนับสนุนการดำเนินการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีการก่อสร้างโรงน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล(ชานอ้อย)

/สมนึก บุญศรี/ราบงาน/0817083129–

-วันนี้ 17 ม.ค. 2562 เวลา 10.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุม คณะทำงานเพื่อควบคุม กำกับและสนับสนุนการดำเนินการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีการก่อสร้างโรงน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล(ชานอ้อย) ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีคณะกรรมระดับจังหวัดและตัวแทนของพื้นที่เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง สรุปสาระสำคัญของการประชุม ได้ดังนี้
1.ประธานที่ประชุมแจ้งคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 37/2560 เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อควบคุมกำกับและสนับสนุนการดำเนินการเปิดเวทีรับฟังความเห็นของประชาชน กรณีการก่อสร้างโรงน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล(ชานอ้อย)

2.ฝ่ายเลขาแจ้งถึงวัตถุประสงค์ ความเป็นมาและการจัดทำรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล(ชานอ้อย) รวมถึงแจ้งข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ เพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่ ได้ตระหนักถึงความสําคัญและร่วมแสดงความคิดเห็น ตามบทบาทหน้าที่ที่ระบุในระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ

3.แจ้งแนวทางการเปิดเวทีรับฟังความเห็นของประชาชน และรูปแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกฎกติกาและมารยาทในการแสดงความคิดเห็น
4.พิจารณาแผนและเวลาการออกรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร รอบบริเวณที่จะขออนุญาต

—///—สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129–