จังหวัดเชียงใหม่ สั่งการให้ถอดบทเรียนหลังช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อกําหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี


จังหวัดเชียงใหม่ สั่งการให้ถอดบทเรียนหลังช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อกําหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ใน ช่วง 7 วัน อันตราย ( 11 – 17 เมษายน 2561) โดยสรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ ประจำวันที่ 16 เมษายน 2561 เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 9 ครั้ง ไม่มีผู้เสียชีวิต สถิติสะสม 6 วัน (11 – 17 เม.ย.61) เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 126 ครั้ง เสียชีวิต 10 ราย สาเหตุหลัก คือ การเมาสุรา ส่วนประเภทของยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์ ลักษณะสถานที่ที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ทางตรง และเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งบนถนนในหมู่บ้าน

โดยจังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถอดบทเรียนผลการดําเนินงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 เพื่อกําหนดแผนงาน แนวทาง และมาตรการในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยให้ความสําคัญในประเด็นที่เป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่

ทั้งนี้ ให้อําเภอที่มีสถิติความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูง กําหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อดําเนินงานในพื้นที่อย่างเข้มข้น และต่อเนื่อง รวมไปถึงให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ตรวจสอบข้อมูลผู้บาดเจ็บ (Admit) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2561 ซึ่งเสียชีวิตภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเกิดเหตุ และรายงานให้ทราบโดยเร็ว เพื่อจัดทําเป็นฐานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในภาพรวม

นอกจากนี้ ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างจริงจัง และต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุและสร้างสํานึกรับผิดชอบต่อสังคม อันจะเป็นรากฐานที่สําคัญในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนต่อไป และให้ทุกอําเภอบูรณาการร่วมกับตํารวจ ทหาร สาธารณสุข และสรรพสามิตกํากับ ดูแลสถานบริการ และเข้มงวดกวดขันการจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด โดยเฉพาะการจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี หากเกิดอุบัติเหตุทางถนนให้สืบสวนถึงแหล่งที่มาของการจําหน่ายและดําเนินคดีอย่างถึงที่สุด
///////////////////////////////
สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม / ส.ปชส.เชียงใหม่
17 เมษายน 2561