ข่าวเชียงใหม่

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่พร้อมนายประสิทธิ์ สินธุปีเกษตรอำเภอหางดง นายพัด ไชยวงค์ ประธานศูนย์ฯ สำรวจ ความเสียหายพายุฤดูร้อนที่เกิดภายในวันที่ 17 เมษายน 2561

วันที่ 18เมษายน2561 นายสมพล แสนคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่พร้อมนายประสิทธิ์ สินธุปีเกษตรอำเภอหางดง นายพัด ไชยวงค์ ประธานศูนย์ฯ สำรวจ ความเสียหายพายุฤดูร้อนที่เกิดภายในวันที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 15 .00น.ถึง 16.00น. อำเภอหางดงจำนวน11ตำบล โดยนอกจากจะมีบ้านเรือนเสียหายและยังมีพืชผลได้รับผลกระทบเช่นข้าว ลำไย พืชผัก รวมถึง ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ที่มีมูลค่าเสียหายกว่า100,000 บาท ม.4 ตำบลหนองแก๋วอ.หางดง จ.เชียงใหม่ซึ่งจะสำรวจความเสียหายเบื้องต้นโดยละเอียดตามขั้นตอนพร้อมเข้าที่ประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามหลักเกณฑ์ต่อไป