Reporter&Thai Army

“ จิตอาสา ทำความดีเพื่อแผ่นดิน ” …แม่ทัพภาคที่ 3 นำ รด.จิตอาสา และประชาชนพลเมืองจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์….

“ จิตอาสา ทำความดีเพื่อแผ่นดิน ” …แม่ทัพภาคที่ 3 นำ รด.จิตอาสา และประชาชนพลเมืองจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์….

กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับ รด.จิตอาสา และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์

พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 ร่วม “กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก” ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ วัดสันติวัน ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ จัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อให้หน่วยราชการในพระองค์ ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆ และประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสา ได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ การบริการประชาชน การพัฒนาในพื้นที่ต่างๆ รวมถึงการช่วยเหลือ และฟื้นฟูในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งปัจจุบัน ได้มีประชาชนทั่วประเทศสมัครเข้ามาร่วมเป็นจิตอาสา รวมจำนวนประมาณ 4,030,000 คน ทั้งนี้ ได้มีการจัดตั้ง ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ (ศอญ.) มีหน้าที่อำนวยการ กำกับดูแล และประสานการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อให้การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ถูกต้องตามพระราโชบาย และสมพระเกียรติ

กองทัพภาคที่ 3 จึงได้จัด “กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก” ขึ้น ซึ่งเป็นจิตอาสาพัฒนา โดยมี กำลังพลของกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3, กองบัญชาการช่วยรบที่ 3, วิทยากรโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ของกองทัพภาคที่ 3, รด.จิตอาสา และประชาชนจิตอาสา จำนวนกว่า 300 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดสันติวัน ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรวมพลังสามัคคี สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รวมกันทำความสะอาดด้วยการกวาดใบไม้ เศษกิ่งไม้ เก็บเศษขยะ เศษวัสดุต่างๆ ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ บริเวณภายในวัด รวมถึงเก็บผักตบชวา วัชพืช ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล สิ่งกีดขวางทางน้ำ ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 3 และประชาชนทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมดังกล่าว ต่างรู้สึก ปลาบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสภาพแวดล้อม และความเป็นอยู่ในชุมชนให้มีสภาพที่ดีขึ้น รวมถึงเป็นการทำความดีด้วยหัวใจอย่างแท้จริง โดยความสมัครใจ และไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ ตามพระราโชบาย ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”