จ.อุทัยธานี…[email protected] พิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ….!!


จ.อุทัยธานี…[email protected] พิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ….!! จากการรายงานของผู้สื่อข่าว จ.อุทัยธานี เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดดงขวาง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี นายไมตรี ไตรติลานันท์ รองผู้ว่าราชการ จ.อุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จ.อุทัยธานี ครั้งที่ 8 ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดดงขวาง หมู่ 1 อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี โดยมี นางสมพิศ ปัญญาชนวัฒน์ รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.อุทัยธานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ความเป็นมา นายพีระพล ตัณฑโอภาส ปลัด จ.อุทัยธานี นายรณรงค์ เทพรักษ์ นายอำเภอหนองขาหย่าง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล อาสาสมัคร พอ.สว. อาสาสมัครสาธารณสุขจิตอาสา ประชาชน

เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ตามที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระราชทาน ให้จังหวัดอุทัยธานี เป็นจังหวัดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ลำดับที่ 58 นั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือในด้านรักษาพยาบาล ทันตกรรม ป้องกันโรค ส่งเสริมและฟื้นฟู สุขภาพอนามัยของประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร หรือห่างไกลคมนาคม ปีงบประมาณ 2561

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จ.อุทัยธานี ได้รับอนุมัติให้ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จำนวน 13 ครั้ง ซึ่งกิจกรรมให้บริการประชาชนประกอบด้วย การค้นหาคัดกรองผู้ป่วย ยากไร้และด้อยโอกาส เพื่อขออนุมัติเป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการทันตกรรม ตรวจรักษาแพทย์แผนไทย ตรวจรักษาแพทย์แผนจีนด้วยการฝังเข็ม และการตรวจหาสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์รวมทั้งให้ความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ฟื้นฟูสุขภาพอนามัยประชาชน

….วินัย ชำนาญปืน ภาพ/ข่าว/รายงาน…!! แจ้งข่าวสาร ร้องทุกข์ 093 – 1717897