เชียงรายเปิดงานลิ้นจี่ของดีเมืองเชียงรายยิ่งใหญ่


เชียงรายเปิดงานลิ้นจี่ของดีเมืองเชียงรายยิ่งใหญ่
เวลา 18.00 น.วันที่ 17 พฤษภาคม ที่สวนตุงและโคมนครเชียงราย ถนนธนาลัย อ
.เมืองเชียงราย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้เกียรติ
เป็นประธานการเปิดงานลิ้นจี่ของดีนครเชียงราย ประจำปี 2561 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม มีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย
พร้อมด้วยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานา
มณี ประธานที่ปรึกษาเทศบาลนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประชาชน และนักท่องเที่ยวให้การต้อนรับและร่วมเป็นจำนวนมาก

การจัดงานครั้งนี้จัดให้มีตลาดประชารัฐตจามนโยบายของรัฐบาล การประกวดธิดาออเจ้า
ลิ้นจี่ การจำหน่ายลิ้นจี่จำนวนหลายสิบร้าน การจำหน่ายพืชผลทางการเกษตรอื่นๆ และ
สินค้าแปรรูป การแสดงบนเวที ฯลฯ มากมาย นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า รัฐบาลโดย พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบาย
ให้มีการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรด้วยการนำการตลาดนำซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ก็ถือ
ได้ว่าเป็นการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวเป็นอย่างดี และต้องชื่นชมจังหวัดและท้อง
ถิ่นที่ได้ร่วมกันจัดงานได้เป็นอย่างดียิ่ง

นายวันชัย กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีการ
ค้าขายให้มากขึ้น ให้ประชาชนรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพของประชาชน ส่งเสริมให้
ประชาชนและเจ้าของสวนลิ้นจี่ได้จำหน่ายผลผลิตลิ้นจี่ได้มากขึ้น ให้เกษตรกรผู้ผลิตและ
จำหน่ายได้มีการพัฒนาแข่งขันตามแนวทางประชารัฐ มีพื้นที่ขายจำหน่ายสินค้าการ
เกษตรในพื้นที่มากขึ้น ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนว
ทางเศษรฐกิจพอเพียง
สำหรับจังหวัดเชียงราย มีพื้นที่ปลูกลิ้นจี่รวมกันทั้งจังหวัดประมาณ 32,000 ไร่ ให้ผลผลิต
รวมกันปีละประมาณ 60,000 ตัน โดยจะให้ผลผลิตตั้งแต่เดือน พ.ค.-มิ.ย.ปีละเพียง
ประมาณ 1 เดือนเศษ ขณะที่ปีนี้ราคาผลผลิตสูงโดยมีราคาจำหน่ายที่สวนลิ้นจี่ฮงฮวย
กิโลกรัมละประมาณ 35-50 บาท และราคาจำหน่ายปลีกทั่วไปกิโลกรัมละประมาณ 70-80
บาทแล้วแต่เกรด ขณะที่จักรพรรดิ์ จะออกสู่ตลาดประมาณเดือนมิถุนายน ซึงราคา 70-90
บาทต่อกิโลกรัม

……….จักรภัทร ข่าว/ภาพ