Uncategorized

คณะทำงานตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ 1 อำเภอ 1 หมู่บ้าน ปลอดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืนตามแผนประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด

คณะทำงานตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ 1 อำเภอ 1 หมู่บ้าน ปลอดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืนตามแผนประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด
นายเพชร ผลชี กำนันตำบลหนองตางู พร้อมทีมงาน ร่วมให้การต้อนรับ นายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และคณะทำงาน ตรวจติดตามผลการดำเนินการโครงการ 1 อำเภอ 1 หมู่บ้าน ปลอดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืนตามแผนประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด ตามที่อำเภอบรรพตพิสัย ได้คัดเลือกบ้านจิกลาด หมู่ที่ 2 เป็นหมู่บ้านต้นแบบโครงการ 1 อำเภอ 1 หมู่บ้านเข็มแข็ง ปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน ตำบลหนองตางู ประกอบด้วยหมู่บ้าน 13 หมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านมีความตื่นตัวในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง โดยในหมู่บ้านมีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง จะเห็นได้จากหมู่บ้านมีธรรมนูญหมู่บ้านไว้ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งทางผู้นำหมู่บ้านทุกหมู่ได้กระชับให้ราษฎรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและทุกครั้งที่มีการประชุมหมู่บ้าน ด้านนายเพชร ผลชี กำนันตำบลหนองตางู ได้เปิดเผยว่า ตนได้เน้นย้ำให้ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ในตำบลนำเรื่อง การป้องกันและแก้ไขยาเสพติดเข้าที่ประชุมทุกครั้ง จึงส่งผลให้ตำบลหนองตางูมีปัญหายาเสพติดระดับเบาบาง

///// อัมพณ จับศรทิพย์ รายงานจากบรรพต 0619525644 ////