Uncategorized

ราชบุรี/เรือนจำกลางราชบุรีทำพิธีขอตกลงMOUว่าด้วยการประสานความร่วมมือโครงการประชารัฐ.ร่วมสร้างงาน.สร้างอาชีพผู้ต้องขัง

ราชบุรี/เรือนจำกลางราชบุรีทำพิธีขอตกลงMOUว่าด้วยการประสานความร่วมมือโครงการประชารัฐ.ร่วมสร้างงาน.สร้างอาชีพผู้ต้องขัง
นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานลงนามขอตกลงMOUว่าด้วยการประสานความร่วมมือโครงการประชารัฐ.ร่วมสร้างงาน.สร้างอาชีพ.ผู้ต้องขัง.

โดยมี นายสมมาตย์ สุราช ผู้บัญชาการเรือนจำกลางราชบุรี นายนัสที ทองปลาด ผู้บัญชาการเรือนจำเขาบิน ข้าราชการในสังกัด.พร้อมหน่วยงานเอกชน.ให้การต้อนรับนายสมมาตย์ สุราช ผู้บัญชาการเรือนจำกลางราชบุรีกล่าวว่าสืบเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการสร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้ต้องขังโดยผ่านกระบวนการฝึกอบรมวิชาชีพพัฒนาพฤตินิสัยและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

เพื่อลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตถือเป็นการให้โอกาสกับผู้ที่เคยกระทำผิดได้ปรับปรุงตนเองส่งเสริมการคืนคนดีสู่สังคมรวมเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในบางสาขาอาชีพและเตรียมพร้อมแรงงานในบางสาขา

ด้านการแนะนำอาชีพพัฒนาศักยภาพฝีมือและเพิ่มทักษะความสามารถให้ตรงตามต้องการของตลาดแรงงานสามารถประกอบอาชีพอิสระได้ซึ่งกรมราชทัณฑ์ร่วมกับกรมจัดหางาน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าไทยได้นำร่องจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลรองรับThailand ๔.๐ ที่ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม

…..สุพจน์ วรสหวัฒน์ ราชบุรี/รายงาน