“เชียงใหม่ทำลิ้นจี่แปลงใหญ่ ทั้งตัดช่อ ห่อผลเพื่อได้ลิ้นจี่ดี ลินจี่ใหญ่มีคุณภาพกับผู้บริโภค”


“เชียงใหม่ทำลิ้นจี่แปลงใหญ่ ทั้งตัดช่อ ห่อผลเพื่อได้ลิ้นจี่ดี ลินจี่ใหญ่มีคุณภาพกับผู้บริโภค” วันที่18 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่เยี่ยมกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ลิ้นจี่ ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่เพื่อติดตามสถานการณ์ผลผลิตลิ้นจี่ที่กำลังทยอยออกสู่ตลาดช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน

ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ปลูกทั้งหมดประมาณ 47,209 ไร่ เกษตรกรประมาณ 6,330ราย ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ คาดการณ์ผลผลิตในปีนี้ประมาณ 24,360 ตันลดจากปีที่แล้วประมาณ 10 % อำเภอที่มีพื้นที่การผลิตมากได้แก่ อ.ไชยปราการ อ.แม่อาย และ อ.ฝาง  ซึ่งทางสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการส่งเสริมการผลิตในระบบแปลงใหญ่ดังตัวอย่างอำเภอฝางโดยนายสุชาติ วงค์ชื่น เกษตรอำเภอฝางให้ข้อมูลว่าพื้นที่ลิ้นจี่มีประมาณ 20,000ไร่ จะมีพันธุ์ ฮงฮวย จักรพรรดิ กิมเจง การตลาดจำหน่ายเพื่อบริโภคสดผลผลิต

โดยผ่านจุดรวบรวมเพื่อกระจายผลผลิตไปยังจังหวัดต่างๆปลายทาง โดยราคาต้นฤดูคละอยู่ที่ 30-35 บาทต่อกิโลกรัมส่วนที่ร่วงจะขายส่งโรงงานแปรรูป ที่ผ่านมาจะอยู่ที่กิโลกรัมละ 5 บาท/กิโลกรัม

และที่อำเภอฝางยังได้ดำเนินงานส่งเสริมระบบแปลงใหญ่ลิ้นจี่ ที่ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จำนวน 375 ไร่ 50 ราย เพื่อให้เกษตรกรเกิดการวางแผนการตลาดเพื่อนำไปสู่ การลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต มีการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ

ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสและขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรภายใต้การสนับสนุนและบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานภาคีต่างๆ โดยผ่านทางสำนักงานเกษตรอำเภอซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในพื้นที่ซึ่งในครั้งนี้ทางสำนักงานได้จัดรณรงค์ให้เกษตรกร

ตัดแต่งช่อผลและห่อลิ้นจี่ ซึ่งจะช่วยป้องกันโรคแมลงและหนอนเจาะขั้ว ป้องกันผลแตกร่วง ศัตรูพืชลดการใช้สารเคมี ทำให้สีสวย รสชาติอร่อยหอมหวาน ลดต้นทุนพัฒนาคุณภาพผลผลิตอย่างยั่งยืนต่อไป

 

cr  @สมพล แสนคำ