กองบัญชาการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดลำพูน พร้อมกำลังพล เข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายสร้างการรับรู้ “เสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ และรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” ในหัวข้อ “ปลุกจิตใต้สำนึก รู้คุณแผ่นดิน”


เมื่อ 18 พ.ค.61, 1300 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย พ.ท.เฉลิมพล ศรีทะ ผบ.ร.7 พัน.1/ผบ.ร้อย.รส.ที่ 1 (ร.7 พัน.1) พร้อมกำลังพล
เข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายสร้างการรับรู้ “เสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ และรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” ในหัวข้อ “ปลุกจิตใต้สำนึก รู้คุณแผ่นดิน” โดย ชุดวิทยากรรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ทภ.3 ชุดที่ 2 โดยมี พ.อ.รัชตะ ท้าวคำลือ หน.ชุดวิทยากรรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ทภ.3 ชุดที่ 2 พร้อมคณะฯ ได้บรรยายฯ ให้แก่ นร.รร.ทาขุมเงินวิทยาคาร ณ อาคารอเนกประสงค์ รร.ทาขุมเงินวิทยาคาร ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จว.ล.พ. มีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายฯ ประมาณ 400 คน

cr  @Nopadol 3243 / Aey