Uncategorized

จ.อุทัยธานี…!!@ พิธีเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพและติดยาเสพติด รุ่นที่ 3 ประจำปี 2561….!!

จ.อุทัยธานี…!!@ พิธีเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพและติดยาเสพติด รุ่นที่ 3 ประจำปี 2561….!!

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุทัยธานีที่ 1 นายพีระพล ตัณฑโอภาส ปลัดจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด รุ่นที่ 3 ประจำปี 2561 โดยมี นายประสาน ทองสุขมาก ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุทัยธานี รักษาการป้องกันจังหวัดอุทัยธานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งมี นายปัญญา ใช้เฮ็ง

นายอำเภอบ้านไร่ สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล สำนักงานคุมประพฤติ ตำรวจ ทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังและสนับสนุน

ตามที่รัฐบาลได้ตระหนักถึง ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่สำคัญระดับชาติที่ส่งผลกระทบถึงเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเป็นอย่างมาก

ภายใต้นโยบายที่ว่าผู้เสพเป็นผู้ป่วยของโรคสมองติดยามีความจำเป็นต้องได้รับการบำบัดรักษาโดยด่วน ตลอดจนให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู

ซึ่งกรมการปกครองได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกำหนดให้มีศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ

ตามหลักสูตรที่กำหนดจำนวน 12 วัน ตั้งแต่วันที่ 17 – 28 พฤษภาคม 2561 โดยใช้กลุ่มเป้าหมายจากการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพและผู้ติดให้กลับตัวเป็นคนดีเข้าสู่สังคมกับคนอื่นได้ และเพื่อให้เรียนรู้ทักษะอาชีพ เพื่อนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ช่วยเหลือตนเองและครอบครัว

….วินัย ชำนาญปืน ภาพ/ข่าว/รายงาน ….แจ้งข่าวสาร ร้องทุกข์ 093 – 1717897

Comments are closed.