รองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย สำรวจความพร้อมในการจัดแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ประจำปี 2563


 

ผูู้้สื่อข่าวรายงานว่า ณ ห้องประชุมเทศบาลนครสวรรค์ นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก ได้กำหนดมาสำรวจความพร้อมในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพของจังหวัดนครสวรรค์ ในการจัดแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ประจำปี 2563
จังหวัดนครสวรรค์ สำหรับในการเตรียมความพร้อมในการจัดแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 พ.ศ2563 “นครสวรรค์เกมส์”

ในการประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัด และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นประจำทุกเดือน และขณะนี้นครสวรรค์มีความพร้อมค่อนข้างมาก และทุก ๆ ฝ่าย สามารถดำเนินงานไปตามบทบาทหน้าที่ และที่ผ่านมาจังหวัดนครสวรรค์มีประสบการณ์ในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 (พ.ศ.2558)

“นครสวรรค์เกมส์” และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 34 (พ.ศ.2559) “ปากน้ำโพเกมส์” มาแล้ว ซึ่งทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ให้ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ในการเตรียมการจัดการแข่งขันเป็นอย่างดี และจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพฯ ที่ดีในการจัดกาคแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “นครสวรรค์เกมส์” ต่อไป

///// อัมพณ จับศรทิพย์ รายงานจาก เทศบาลนครนครสวรรค์ 0619525644 ////