เทศบาลตำบลรัษฏา ทำพิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์พระยารัษฏานุประดิษฐ์มหิศรภักดี


เทศบาลตำบลรัษฏา ทำพิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์พระยารัษฏานุประดิษฐ์มหิศรภักดี

18 พย 2561 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณลานจอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลรัษฏา นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

นายภูดิศ รักษาราษฎร์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฏา ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน รวมถึงประชาชนทุกสาขาอาชีพ และลูกหลานสกุล ณระนอง

ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง )สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคมพุทธศักราช 2553 ที่ผ่านมาเทศบาลตำบลรัษฏาได้จัดให้มีพิธีอัญเชิญ อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์อิศระภักดี

มาประดิษฐานไว้ด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลรัษฏาหลังใหม่พร้อมทั้งได้จะได้มีพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณพระ ยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดีขึ้น และได้จัดพิธีมาต่อเนื่องทุกปี และในปี 2561

จะครบรอบปีในวันนี้อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเป็นปีที่ 8 เทศบาลตำบลรัษฏา ได้จัดกำหนด กิจกรรม วันรำลึกพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี

( คอซิมบี้ ณ ระนอง)ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อเป็นการน้อมรำลึกและสดุดีเชิดชูคุณงามความดีของพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดีในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้มณฑลภูเก็ต
2 .เพื่อให้ผู้บริหารสมาชิกเทศบาลพนักงานเทศบาลลูกจ้างส่วนราชการองค์กรภาคเอกชนผู้นำชุมชนตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ร่วมแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที
3. เพื่อส่งเสริมความสามัคคีประชาชนในพื้นที่ตำบลรัชดาและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
4. เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่เทศบาลตำบลรัษฏา

สำหรับกิจกรรมในการจัดงานครั้งนี้ ประกอบด้วยการจัดพิธีทางศาสนา การวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์ฯ การกล่าวคำสดุดีเชิดชูคุณงามความดี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลรัษฎา ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้นำชุมชนองค์กรภาคเอกชน รวมถึงประชาชนทุกสาขาอาชีพ และลูกหลานสกุล ณ ระนองตลอดจนสื่อมวลชนทุกแขนง

 

 

ชัยมงคล สุวรรณวงค์/ ผู้สื่อข่าว จ.ภูเก็ต รายงาน