ข่าวเชียงใหม่

รองนายกฯ ลงพื้นที่มอบนโยบายในการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อพัฒนาและเร่งผลิตกำลังคนในสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ในพื้นที่ภาคเหนือ ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0

รองนายกฯ ลงพื้นที่มอบนโยบายในการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อพัฒนาและเร่งผลิตกำลังคนในสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ในพื้นที่ภาคเหนือ ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน)

หรือ สคช. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มรท.) ล้านนา โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ ที่ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ มรท. ล้านนา ได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 4 สาขาอาชีพ ได้แก่ 1.สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ ดำเนินการตั้งแต่ปี 2557 และมีผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาชีพจนถึงปัจจุบันจำนวน 332 คน 2.สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ดำเนินการตั้งแต่ปี 2559 และมีผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาชีพจนถึงปัจจุบันจำนวน 145 คน 3.สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ ดำเนินการตั้งแต่ปี 2560 และมีผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาชีพจนถึงปัจจุบันจำนวน 21 คน 4.สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์ ดำเนินการตั้งแต่ปี 2560 และมีผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาชีพจนถึงปัจจุบันจำนวน 11 คน

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาการแทนอธิการบดี มทร. ล้านนา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมีพันธกิจที่สำคัญ คือ การผลิตวิศวกรและครูที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติงานและสามารถทำงานได้ทั้งในและต่างประเทศมีทักษะตามมาตรฐานอาชีพ โดยได้ร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) ในการเป็นองค์กรที่ดำเนินการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ โดยได้ดำเนินการในสาขาแมคคาทรอนิกส์เป็นสาขาแรก ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบันได้มีการรับรองเพิ่มขึ้นใน 4 สาขา และได้วางเป้าหมายในการพัฒนาบุคคลากรให้มีสมรรถนะในสาขาวิชาชีพที่ตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0 และเตรียมบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมศักยภาพสูง First S Curve และ New S Curve อีกด้วย

สำหรับ การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครั้งนี้ เป็นการประเมินสมรรถนะบุคคลตามอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขาอาชีพช่างผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์แม่พิมพ์ปั้นโลหะ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3 โดยได้รับมอบนโยบายการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนากำลังคนในสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อก้าวสู่นโยบายประเทศไทย 4.0 ต่อไป

 


/////////////////////////////////////////////////
นฤมล วรรณพริ้ง / ส.ปชส.เชียงใหม่
18 พฤษภาคม 2561

Comments are closed.