ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และสมาคมศิษย์เก่า ได้รับเกียรติจากท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม


ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และสมาคมศิษย์เก่า ได้รับเกียรติจากท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ในการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ พร้อมกันนี้มหาวิทยาลัยฯ ได้นำเสนอผลงานตามยุทธศาสตร์และการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ราชมงคลล้านนา และนิทรรศการแสดงผลงานโครงการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกภาคเหนือโดยความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

 

[email protected]ธงชัย