กองบัญชาการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดลำพูน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่งคงภายในจังหวัดลำพูน เพื่อรับฟัง และให้ข้อเสนอแนะจากการเสนอผลการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงาน


เมื่อ 18 พ.ค.61, 1330 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย พ.อ.นพดล คามเกตุ เสธ.กกล.รส.จว.ล.พ. และ ร.ท.มนูญ คำอักษร น.ฝกร.กกล.รส.จว.ล.พ. ร่วมกับ พ.อ. โรมรัน ชูก้าน รอง ผอ.รมน. จังหวัด ล.พ. (ท), ผบก.ภ.จว.ล.พ., ป้องกัน จว.ล.พ. และ หน.ส่วนราชการในพื้นที่ จว.ล.พ. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่งคงภายในจังหวัดลำพูน เพื่อรับฟัง และให้ข้อเสนอแนะจากการเสนอผลการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงาน ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐทุกระดับ เพื่อประโยชน์ต่อความมั่นคงของชาติ ความสงบเรียบร้อยของสังคมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ณ ห้องจามเทวี ศาลากลาง จว.ล.พ. โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ.ล.พ.
เป็นประธานฯ มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 50 คน

cr  @Nopadol 3243 / Aey