Reporter&Thai Army

กองบัญชาการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมและเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้ความรู้แก่ นักเรียนโรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา

เมื่อ 18 พ.ค.61, 1300 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย ร.ต.วิทยา แสงประสิทธิ์ รอง ผบ.ร้อย.รส.ที่ 1 (ร.7 พัน.1) เข้าร่วมกิจกรรมและเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้ความรู้แก่ นร.รร.ธรรมสาธิตศึกษา ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จว.ล.พ. ในหัวข้อ” โตไปไม่โกง ” ณ ห้องประชุมธรรมสาธิต รร.ธรรมสาธิตศึกษา ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จว.ล.พ. โดยมี นร.ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 70 คน

 

cr  @Nopadol 3243 / Aey