ร้อย.รส.ที่ ๒ (ป.๔ พัน.๔) พร้อมด้วยนายพิศิษฐ์ ภานุทัศ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๙ บ.เขาเขียว ต.ตะคร้อ ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวบ้านผู้ยากไร้ผู้ด้อย โอกาสและผู้พิการ


– เมื่อวันที่ ๑๗ มิ.ย.๖๑ เวลา ๑๐๐๐ ร้อย.รส.ที่ ๒ (ป.๔ พัน.๔) พร้อมด้วยนายพิศิษฐ์ ภานุทัศ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๙ บ.เขาเขียว ต.ตะคร้อ ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวบ้านผู้ยากไร้ผู้ด้อย โอกาสและผู้พิการ ในพื้นที่ หมู่ ๙ บ.เขาเขียว ต.ตะคร้อ อ.ไพศาลี จว.น.ว. พร้อมมอบข้าวสาร ที่ได้รับความอนุเคราะห์จาก สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จว.น.ว. เพื่อไว้ใช้ภายในครอบครัว จำนวน ๒ ครอบครัว ได้แก่
๑.ครอบครัวของ น.ส.อึ๊ง แซ่กั๊วะ อายุ ๖๘ ปี บ้านเลขที่ ๒๓๔/๒ หมู่ ๙ บ.เขาเขียว ต.ตะคร้อ อ.ไพศาลี จว.น.ว.
๒.ครอบครัวของ นางชะมด เย็นสำราญ อายุ ๘๑ ปี บ้านเลขที่ ๒๗๐ หมู่ ๙ (บ้านเลขที่ ๑๖ หมู่ ๗) ต.ตะคร้อ อ.ไพศาลี จว.น.ว.
ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย