พังงา/ ปศุสัตว์นำทีมตรวจเข้มร้านขายอาหารสัตว์ ปุ๋ย สินค้าการเกษตร ป้องกันการเอารัดเอาเปรียบเกษตรกร


พังงา/ ปศุสัตว์นำทีมตรวจเข้มร้านขายอาหารสัตว์ ปุ๋ย สินค้าการเกษตร ป้องกันการเอารัดเอาเปรียบเกษตรกร
นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา ปศุสัตว์จังหวัดพังงา นำเจ้าหน้าที่ทีมตรวจของกรมปศุสัตว์ประกอบด้วย ปศุสัตว์จังหวัดพังงา ปศุสัตว์อำเภอเมือง ด่านกักกันสัตว์ระนอง ด่านกักกันสัตว์ชุมพร ด่านกักกันสัตว์ภูเก็ต พร้อมบูรณาการร่วมกับ ประมงจังหวัด ศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตร ออกตรวจร้าน สถานประกอบการ ขายอาหารสัตว์อาหารสัตว์น้ำ ยาสัตว์ ยาสัตว์น้ำ ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง สารเคมีกำจัดสัตว์ตรูพืช ครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ 17-19 ก.ค.61 โดยมีแผนการออกตรวจ 3 อำเภอ คือ เมือง ตะกั่วทุ่ง และท้ายเหมือง โดยเป็นการตรวจสอบ การขออนุญาตขาย ตรวจสอบเลขทะเบียนสินค้าที่ขาย ตรวจสอบคุณภาพที่ขาย มีคุณภาพหรือไม่ เช่น วันหมดอายุ สภาพภาชนะที่บรรจุ เพื่อเป็นการป้องกันการเอารัดเอาเปรียบเกษตรกร โดยมีการนำเอาอาหารสัตว์ ยาสัตว์ ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ที่ไม่มีคุณภาพมาจำหน่าย

ซึ่งส่งผลกระทบแก่สัตว์ สัตว์เลี้ยง สัตว์น้ำ และผลิตผลทางการเกษตร หากพบร้านขาย สถานประกอบการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง กระทำผิดกฎหมาย จะดำเนินคดีทันที ส่วนร้านขายที่ถูกต้องมีการมอบประกาศนียบัตรให้ เพื่อเป็นเครื่องยืนยันการปฏิบัติที่ถูกต้องและสร้างความมั่นใจให้เกษตรกรต่อไป
อโนทัย งานดี/พังงา/081-0836530