พช.เชียงใหม่ มอบใบประกาศนียบัตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (รุ่นที่ 9 และรุ่นที่ 10)


พช.เชียงใหม่ มอบใบประกาศนียบัตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (รุ่นที่ 9 และรุ่นที่ 10)

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.30 น.

นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายธวัช ใสสม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี รุ่นที่ 9 ประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร และ รุ่นที่ 10 ผ้าและเครื่องแต่งกาย

โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ หงษ์ทองนักส่งเสริมพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ นายชัยณรงค์ บัวคำ นักทรัพยากรบุคคล ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง ร่วมกับ นายนริศ บุญสถิตย์ ผอ.โรงเรียน OTOP จังหวัดเชียงใหม่ และทีมวิทยากรครู OTOP ดำเนินการจัดการฝึกอบรมฯโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชน พัฒนาคุณภาพยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOPกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา(กลุ่ม D) เป็นการเชื่อมโยงเส้นทางในการท่องเที่ยว สร้างและพัฒนาบุคลากรผู้ประกอบการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถีให้มีขีดความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์ ณ โรงเรียน OTOP จังหวัดเชียงใหม่ (ข่วงสันกำแพง) อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จาก 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน เข้าร่วม จำนวนรุ่นละ 40 คน รวมทั้งสิ้น 80 คน