Uncategorized

นางวรรณี รัตนวราหะ ที่ปรึกษากรมส่งเสริมสหกรณ์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง เป็น ประธานคัดเลือกสหกรณ์และบุคคลดีเด่น

นางวรรณี รัตนวราหะ ที่ปรึกษากรมส่งเสริมสหกรณ์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง เป็น

ประธานคัดเลือกสหกรณ์และบุคคลดีเด่นในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูง ระหว่างวันที่ 17-18

กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีการสมัครเข้ารับการคัดเลือกดังนี้

ประเภทสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2561 จำนวน 3 จังหวัด 4 สหกรณ์

1.จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 สหกรณ์ คือ สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงแม่ปูนหลวง จำกัด

2.จังหวัดลำพูน จำนวน 1 สหกรณ์ คือ สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม จำกัด

3.จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 2 สหกรณ์ คือ สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงแม่สะเรียง จำกัด และ

สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงบ้านอมพาย จำกัด

ประเภทสมาชิกสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2561 จำนวน 7 จังหวัด 15 ราย

1.จังหวัดชียงใหม่ จำนวน 6 ราย

2.จังหวัดเชียงราย จำนวน 2 ราย

3.จังหวัดลำพูน จำนวน 1 ราย

4.จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 2 ราย

5.จังหวัดน่าน จำนวน 1 ราย

6.จังหวัดตาก จำนวน 2 ราย

7.จังหวัดลำปาง จำนวน 1 ราย

8.จังหวัดพะเยา ไม่ส่งเข้ารับคัดเลือก