“เกษตรเชียงใหม่จัดอบรมเกษตรกรรุ่นใหม่สู่ผู้ประกอบการผ่านชุดความคิดบันได 5ขั้น”


“เกษตรเชียงใหม่จัดอบรมเกษตรกรรุ่นใหม่สู่ผู้ประกอบการผ่านชุดความคิดบันได 5ขั้น”
วันที่18กรกฎาคม 2561 นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรม เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เตรียมความพร้อม สู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรกรรุ่นใหม่ เป้าหมายเกษตรกรรุ่นใหม่ หรือYoung Smart Farmer จำนวน 50 ราย ตั้งแต่วันที่ 18-20กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาการเกษตร ตำบลเมืองแกนอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่โดยได้รับการบูรณาการทุกภาคส่วนอย่างสำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง เทศบาลเมืองแกน อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ขับเคลื่อน นโยบายการพัฒนา ให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยเน้นพัฒนาคนรุ่นใหม่

เข้าสู่ระบบเกษตรโดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและเครื่องมือจัดการผลิตทั้งระบบ เน้นการจัดการเทคโนโลยี (Smart Farming)เกษตรแม่นยำสูง(Precision Farming)เพื่อพัฒนาต่อยอดการเกษตรสู่ยุคอุตสาหกรรมโดยจังหวัดเชียงใหม่มีเกษตรกรรุ่นใหม่จำนวน 245ราย และจัดอยรมครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมYoung smart Farmerให้เป็นผู้ประกอบการใช้ ITและตลาดออนไลน์ ประกอบกับยกระดับสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานสากล ตลอดจนสร้างศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นต้นแบบในการเตรียมความพร้อม”ผ่านชุดความคิดบันได5ขั้นสู่ผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่”ในยุคการพัฒนา 4.0ต่อไป