ข่าวรัฐสภา

อาคารรัฐสภา 2 คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดเสวนาเรื่อง “ กระตุกต่อมเทคโนฯ รับมือดิจิทัลพลิกโลก (Digital Disruption and Transformation)”

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.45 นาฬิกา ณ ห้องรับรอง 1-2 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดเสวนาเรื่อง “ กระตุกต่อมเทคโนฯ รับมือดิจิทัลพลิกโลก (Digital Disruption and Transformation)”

โดยมี
พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง ประธานคณะกรรมาธิการ เปิดการเสวนา และพลเอก สุวโรจน์ ทิพย์มงคล เลขานุการคณะกรรมาธิการ กล่าวรายงาน
พลเอก สุวโรจน์ ทิพย์มงคล กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดเสวนาครั้งนี้ว่า เพื่อเป็นแลกเปลี่ยนข้อมูล
และสร้างความรับรู้ความเข้าใจ ตลอดจนเตรียมความพร้อมในการรองรับผลกระทบจาก Digital Disruption ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ตลอดจนการนำดิจิทัลเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการสร้างโอกาสให้กับทุกภาคส่วน เพื่อกำหนดเป้าหมายการเติบโตในอนาคตและยกระดับการทำงานให้ก้าวทันกับกระแสโลกดิจิทัล พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้มีบทบาทสำคัญในการพิจารณากฎหมายเพื่อเตรียมการจัดทำนโยบายและบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ด้าน พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง กล่าวว่า ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลมีอยู่ทุกด้าน ดังนั้น ทุกคนต้องเตรียมความพร้อมและปรับตัวให้ทันโลกของดิจิทัล โดยทุกการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลมีทั้งผลดี ผลเสีย และผลกระทบอย่างมากมาย หากมีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้องและปลอดภัยถือได้ว่าจะเป็นภูมิคุ้มกันในการเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการ จะได้รวบรวมข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์สังเคราะห์และรวบรวมจัดทำเป็นข้อเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในแง่มุมของกฎหมาย การบริหารจัดการ แนวนโยบายของรัฐ รวมถึงการเตรียมการในด้านความมั่นคง ความปลอดภัยของเทคโนโลยีในอนาคตต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน