ประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองชุมชน☆


☆ข่าวแพร่☆
☆ประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองชุมชน☆
เมื่อวันที่๑๗กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา๐๙.๓๐น.ณ.บริเวณที่สาธารณประโยชน์บ้านต้นหนุน หมู่ที่๕ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ นายโชคดี อามรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้เป็นประธานเปิดงานโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน วันนี้มีนายเทียนชัย พลายกลาง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยหม้ายกล่าวพบปะให้การต้อนรับ พร้อมด้วยนายธีระ เงินวิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ กล่าวรายงานความเป็นไปเป็นมาของการจัดทำโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน ของเทศบาลตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดให้มีโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน เพื่อสร้างจิตสำนึกความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนพร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปลูก ดูแลรักษาต้นไม้ ประกอบกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ดำเนินโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินประจำปี๒๕๖๑ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีโอกาสถวายความจงรักภัคดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่๙ ที่ทรงมีพระราชดำริให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และพระราชทานแนวทางอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้โดยเน้นในการปลูกป่าในใจคนเพื่อให้ประชาชนเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ดังนั้นจังหวัดแพร่โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ร่วมกับเทศบาลตำบลห้วยหม้าย นายอำเภอสอง ข้าราชการทุกภาคส่วน รัฐวิสาหกิจ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ตำรวจ ทหาร คณะครูอาจารย์ เด็กนักเรียน นักศึกษา พ่อค้าประชาชนทุกภาคส่วนในอำเภอสองและตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นพื้นที่บ่อขยะเก่าและนำมาฟื้นฟูเนื้อที่จำนวนประมาณ๖ไร่๑งาน๕๒ตารางวา โดยได้รับพันธ์กล้าไม้จากศูนย์เพาะชำกล้าไม้จังหวัดแพร่ได้สนับสนุนพันธ์ไม้ยางนา ตะเคียนทอง ประดู่ พะยูง และยมหิน จำนวนกว่า๗๐๐ต้นอีกทั้งแจกจ่ายให้ประชาชนตำบลห้วยหม้ายอีกจำนวน๑,๐๐๐ต้นโดยมอบหมายให้ชาวชุมชนตำบลห้วยหม้ายและชุมชนบ้านต้นหนุน หมู่ที่๕ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ในการบำรุงดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูกตามโครงการให้เจริญเติบโตสืบไป
ณัฐปคัลภ์ ศรีคำภา ผู้สื่อข่าวรอบรั้วภูธรช่อง๑๓สยามไทยรายงานจากจังหวัดแพร่