Uncategorized

บำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชน นายอำเภอหล่มสัก ออกหน่วยอำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่

บำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชน นายอำเภอหล่มสัก ออกหน่วยอำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่

ที่่่่โรงเรียนบ้านดงทิพย์ หมู่ที่ 3 ต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายชนก มากพันธ์ นายอำเภอหล่มสัก เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยอำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่ โดยมีนางเพชรยุพาพร มากพันธุ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอหล่มสัก หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นร่วมงาน นายวัชรพงศ์ อารีย์ นายก อบต.ท่าอิบุญ กล่าวต้อนรับ นายเตรียม หาสิงห์ทอง กำนัน ต.ท่าอิบุญกล่าวรายงานสภาพพื้นที่่่่่ นายชนก มากพันธ์ นายอำเภอหล่มสัก กล่าวว่าโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ดำเนินการเพื่อให้บริการประชาชนและประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแนวนโยบายภาครัฐในเชิงบวกกับกลุ่มบุคคลและประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์ในพื้นที่ ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเชิงรุกแบบเบ็ดเสร็จเพื่อตอบสนองประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ เป็นการยกระดับความเชื่อมั่นและศรัทธาในภาครัฐ อาทิ การร้องทุกข์ร้องเรียน การแก้ไขกรณีพิพาท ปัญหาการบุกรุกที่ดิน ปัญหาหนี้สินนอกระบบ ด้านเกษตร ด้านสาธารณสุข จัดกิจกรรมเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ร่วมกับกลุ่มบุคคลและประชาชนในพื้นที่ อาทิ กิจกรรมทางศาสนา โดยการทอดผ้าป่าสามัคคี การปลูกต้นไม้ และมีหน่วยงานออกให้บริการ ประกอบด้วย โรงพยาบาลหล่มสัก บริการตรวจสุขภาพประชาชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มสัก ให้บริการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ กิ่งกาชาดอำเภอหล่มสัก มอบถุงยังชีพให้ผู้ยากไร้/ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหล่มสัก ให้บริการแจกวัคซีนไก่ วัวควาย หน่วยงานกระทรวงเกษตร ให้บริการคลินิกเกษตรกร โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ให้บริการด้านการศึกษาและจัดชุดการแสดงให้ผู้ร่วมงานได้ชม นอกจากนี้ทางนายอำเภอหล่มสักได้มอบไข่ไก่่่่่่่ จำนวน 70 ชุดแก่ประชาชนผู้ยากไร้ด้วย

มนสิชา คล้ายแก้ว ผู้สื่อข่าวจังหวัดเพชรบูรณ์