Uncategorized

จังหวัดศรีสะเกษฝึกอบรมการทำอาหารแก่ผู้มีบัตรสว้สดิการแห่งรัฐสร้างรายได้เลี้ยงตยเองและครอบครัว

จังหวัดศรีสะเกษฝึกอบรมการทำอาหารแก่ผู้มีบัตรสว้สดิการแห่งรัฐสร้างรายได้เลี้ยงตยเองและครอบครัว
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ที่วัดบ้านหนองไผ่ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ นายสรรชัย ชอบพิมาย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานฝึกอบรมทำการทำอาหารแก่ผู้มีบัตรสว้สดิการแห่งรัฐสร้างรายได้เลี้ยงตยเองและครอบครัว ในระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 โดยมีผู้มีบัตรสว้สดิการของรัฐบ้านหนองไผ่ เข้าร่วมรับการฝึกอบรมการทำอาหารสร้างรายได้เลี้ยงตยเองและครอบครัว จำนวน 30 คน ทั้งนี้เพื่อผู้มีบัตรสว้สดิการแห่งรัฐบ้านหนองไผ่ ได้มีความรู้เกี่ยวกับการอาหารสร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว ต่อไป
นายสรรชัย ชอบพิมาย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่าจังหวัดศรีสะเกษได้ฝึกอบรมการทำอาหารแก่ผู้มีบัตรสว้สดิการแห่งรัฐสร้างรายได้เลี้ยงตยเองและครอบครัว ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี ลงทะเบียนฝึกอาชีพกับกระทรวงแรงงาน 9,720 คน มีสาขาอาชีพ 58 สาขา เช่น ช่างอเนกประสงค์ ช่างเชื่อม การซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าการทำขนม การทำเบเกอรี่ การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ พูดภาษาอังกฤษ พูดภาษาจีน นวดเพื่อสุขภาพ ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษได้จัดสรรงบประมาณ 31,443,750 บาท ในการดำเนินงานตามมาตรการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของกระทรวงแรงงาน ตามนโยบายของรัฐบาลที่ว่า “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ในระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 โดยมีผู้มีบัตรสว้สดิการแห่งรัฐบ้านหนองไผ่ เข้าร่วมรับการฝึกอบรมการทำอาหารสร้างรายได้เลี้ยงตยเองและครอบครัว จำนวน 30 คน

ซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนฝึกอาชีพกับกระทรวงแรงงาน ผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้จะได้รับเงินในบัตรบัตรสว้สดิการแห่งรัฐจาก 200 บาท เป็น 300 บาท และจาก 300บาท เป็น 500 บาท และหากผู้ที่ลงทะเบียนฝึกอาชีพไว้กับกระทรวงแรงงานแล้ว ไม่เข้ารับฝึกอาชีพจะถูกตัดเงินในบัตรบัตรสว้สดิการแห่งรัฐ จึงขอเชิญชวนผู้ที่ลงทะเบียนฝึกอาชีพกับกระทรวงแรงงานแล้ว ขอให้เข้ารับฝึกอาชีพกับกระทรวงแรงงานด้วย

**************
บุญทัน ธุศรีวรรณ ข่าว/ภาพ