Uncategorized

ม.ราชภัฏนครสวรรค์ เจ้าภาพจัดประชุมระบบเครือข่ายสารสนเทศ WUNCA ครั้งที่ 37

ม.ราชภัฏนครสวรรค์ เจ้าภาพจัดประชุมระบบเครือข่ายสารสนเทศ WUNCA ครั้งที่ 37

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 37 (WUNCA) ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี) อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ โดยมีดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด

รองศาสตราจารย์ปานใจ ธารทัศนวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมในในนามจังหวัดนครสวรรค์ อาจารย์ประยุทธ สุระเสนา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กล่าวต้อนรับในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และได้มีพิธีรับมอบเจ้าภาพการจัดงานครั้งต่อไป คือมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้นำทีมบุคลากรมาร่วมรับมอบโล่เป็นเจ้าภาพครั้งต่อไป

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับเกียรติจากสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ WUNCA ครั้งที่ 37 ที่กำหนดจะจัดขึ้นในระหว่าง วันพุธที่ 18 – วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี) อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ โดยถือเป็นการจัดงานเพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ก่อตั้งสถาบันมาครบรอบ 96 ปี WUNCA ย่อมาจาก Workshop on UniNet Network and Computer Application เป็นการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา พร้อมทั้งการศึกษาวิจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายระหว่างกลุ่มสมาชิก ตลอดจนให้ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีเครือข่าย Hardware and Software รวมถึงการประชุม สัมมนา ฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประชุมร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียน (สพฐ) ในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ชัยนาท และอุทัยธานี หัวข้อ OBEC UniNet to School ซึ่งมีผู้สนใจจากทั่วประเทศมาร่วมงานรวมกว่า 1,200 คน โดยธีมการจัดงานในครั้งนี้ มีแนวคิดหลัก : มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ชุมชน Digital Learning for SMART Education

กณต ทาทิพย์ รายงาน