Reporter&Thai Army

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น.โดย พ.ท.วรัญชิต หลักหาญ ผบ.ร.๔ พัน.๒ / ผู้บังคับหน่วยรับผิดชอบประจำพื้นที่ พร้อมด้วย นายสมชาย นาคทัพ นายก อบต.ทองหลาง และ มว.รส.ที่ ๑ ร้อย.รส.ที่ ๒ (ร.๔ พัน.๒) อ.ห้วยคต นำรถบรรทุกน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง จำนวน ๑ คัน (๖,๐๐๐ ลิตร)

เมื่อ ๑๙๑๑๓๐ มี.ค. ๖๒ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น.โดย พ.ท.วรัญชิต หลักหาญ ผบ.ร.๔ พัน.๒ / ผู้บังคับหน่วยรับผิดชอบประจำพื้นที่ พร้อมด้วย นายสมชาย นาคทัพ นายก อบต.ทองหลาง และ มว.รส.ที่ ๑ ร้อย.รส.ที่ ๒ (ร.๔ พัน.๒) อ.ห้วยคต นำรถบรรทุกน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง จำนวน ๑ คัน (๖,๐๐๐ ลิตร) ออกแจกจ่ายน้ำให้แก่บ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค จำนวน ๑ เที่ยว จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ ๒ ครัวเรือน ริมาณน้ำที่แจกจ่าย ๒,๔๐๐ ลิตร ณ บ้านสมอทอง หมู่ที่ ๒ ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จว.อ.น. เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย