มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศตัวแทนประเทศไทย หลังคัดเลือกจากการแข่งขัน (IAO) และ (IOAA) ประจำปี 2561


ได้ตัวแทนประเทศไทยเตรียมแข่งขันระดับโลกดาราศาสตร์โอลิมปิก
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศตัวแทนประเทศไทย หลังคัดเลือกจากการแข่งขัน (IAO) และ (IOAA) ประจำปี 2561 เตรียมส่งเข้าแข่งขันระดับโลกอีกครั้ง ในปลายปี 62 ณ ประเทศศรีลังกา
ดร.สุรสิทธิ์ สุทธิคำภา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ และประธานศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานสรุปผล “การแข่งขันดาราศาสตร์

โอลิมปิกระดับชาติ” ครั้งที่ 15 ตลอดระยะเวลา 6 วันที่ผ่านมา บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งสิ้นจำนวน 61 คน ผลปรากฎว่ามีนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง จำนวน 5 รางวัล เหรียญเงิน จำนวน 2 รางวัล เหรียญทองแดง จำนวน 15 รางวัล

และได้รับประกาศเกียรติคุณ จำนวน 13 รางวัล โดยมี นายวสวัตติ์ จิระสุวิบูลย์ จากศูนย์ สอวน.โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เด็กชายธนดิศ เจริญรุจิจินต์ จากศูนย์

สอวน.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และ เด็กชายธนวันต์ ชัชฎานรเสฏฐ์ จากศูนย์ สอวน.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 3 คน เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วม “การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ” ครั้งที่ 23

ซึ่งจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 6 – 14 ตุลาคม ที่จะถึงนี้ ที่ เมืองโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา และในส่วนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งสิ้นจำนวน 57 คน ผลปรากฏว่ามีนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง จำนวน 8 รางวัล เหรียญเงิน จำนวน 4 รางวัล

เหรียญทองแดง จำนวน 7 รางวัล และได้รับประกาศเกียรติคุณ จำนวน 15 รางวัล โดยมี นายวริท วิจิตรวรศาสตร์ จากศูนย์ สอวน.โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย นายภูมิรพี พิสุทธ์สินธุ์ จากศูนย์ สอวน.โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายศุภไกร ทีฆมงคล จากศูนย์ สอวน.โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย นายธนรรณพ

วุนวิริยะกิจ จากศูนย์ สอวน.โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย และ นายเจตนิพัทธ์ บุญญานุสนธิ์ จากศูนย์ สอวน.โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วม “การแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ” ในครั้งต่อไป
เจ้าภาพจัด “การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ” ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562 ที่จะกำหนดจัดขึ้นครั้งต่อไป

 

ข่าว กฤษณะ วิลามาศ/อุบลราชธานี 0934541833