Uncategorized

เพชรบูรณ์ เปิดหอโบราณคดี “เพ็ชรบูรณ์อินทราชัย”ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด

เพชรบูรณ์ เปิดหอโบราณคดี “เพ็ชรบูรณ์อินทราชัย”ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวต้อนรับ พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร

รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ได้เดินทางมาเป็นประธาน พิธีเปิดอาคารหอโบราณคดี “เพ็ชรบูรณ์อินทราชัย”

โดยมีนายเสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์กล่าวรายงาน ณ บริเวณศาลากลางหลังเก่า เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบูรณ์

โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ชมรม และพ่อค้าประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยก่อนพิธีเปิดจะเริ่มขึ้นได้มีการแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนเพชรพิทยาคมในชุด ระบำกินรี จากนั้น ดร.วิศัลย์ โฆษิตานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์

ได้ทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์หรือไกด์ นำเยี่ยมชมภายในแต่ละห้องซึ่งมีจำนวน 6 ระยะ ประกอบไปด้วยระยะที่ 1.จัดแสดงเป็นห้องต้อนรับ ห้องครัวรวมถึงอาหารพื้นบ้านซึ่งบอกถึงวิถีชีวิตคนเพชรบูรณ์, ระยะที่2.เป็นการจัดแสดงเรื่องราวของเพชรบูรณ์ ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์มาจนถึงยุคเมืองศรีเทพ ยุคสุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์จนมาถึงยุคร่วมสมัย, ระยะที่3.จัดแสดงความสำคัญของเมืองเพชรบูรณ์ ในเรื่องจากมณฑลสู่นครบาลเพชรบูรณ์

ได้ตั้งเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย, ระยะที่4.จัดแสดงเป็นห้องวัฒนธรรมประเพณีและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในเพชรบูรณ์, ระยะที่5.จัดแสดงเป็นห้องประวัติศาสตร์และเหตุการณ์เขาค้อ, ระยะที่6.เป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์โดบรอบหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย
สำหรับชื่อ “เพ็ชรบูรณ์อินทราชัย”นั้น เป็นพระนามของพระราชโอรสอันดับที่ 72 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 มีพระนามว่า สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย

ข่าวโดย.ศักดิ์ชัย วัชรลิมปกรณ์ // เพชรบูรณ์