Reporter&Thai Army

“ แม่ทัพภาคที่ 3 ต้อนรับ เครือข่ายจัดการทรัพยากรน้ำ 28 ชุมชน ภาคเหนือ สัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้สู่ความยั่งยืน… ”

“ แม่ทัพภาคที่ 3 ต้อนรับ เครือข่ายจัดการทรัพยากรน้ำ 28 ชุมชน ภาคเหนือ สัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้สู่ความยั่งยืน… ”

กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จัดสัมมนาพิจารณาโครงการขยายผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่ายบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ภาคเหนือ

พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการ “สัมมนาพิจารณาโครงการขยายผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่ายบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ภาคเหนือ” ในระหว่างวันที่ 18 – 20 มิถุนายน 2561 เพื่อให้เครือข่ายได้ถ่ายทอดประสบการณ์ ความสำเร็จ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชน โดยมี ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เครือข่ายภาคประชาชน และชุมชน เครือข่ายลุ่มน้ำ เข้าร่วมนำเสนอแผนดำเนินงานบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่ นอกจากนี้ยังรวมถึงการวิเคราะห์ แลกเปลี่ยนข้อมูล และแนวทางจัดการทรัพยากรน้ำ ในเวทีสัมมนาระดับลุ่มน้ำ และการถ่ายทอดรูปแบบการทำงานที่จะเป็นประโยชน์ด้านการจัดการน้ำชุมชน

ตามที่กองทัพบกได้ลงนามความร่วมมือกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นับตั้งแต่ ปีพุทธศักราช 2556 เพื่อดำเนินงานป้องกัน แก้ไขปัญหาอุทกภัย และภัยแล้ง ตลอดจนการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ โดยมีสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ให้การสนับสนุนงานสำรวจ ออกแบบ และวางแผนบริหารจัดการน้ำ

กองทัพบกได้ร่วมดำเนินงานฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่อง จนถึงปีพุทธศักราช 2560 ได้ดำเนินงานไปแล้วรวม 238 โครงการ ประชาชนผู้รับประโยชน์รวม 392,910 ครัวเรือน สามารถกระจายน้ำให้กับพื้นที่เกษตรกรรมกว่า 1.59 ล้านไร่ เพิ่มปริมาณน้ำสำรองไว้ใช้ในฤดูแล้งประมาณ 62.31 ล้าน ลูกบาศก์เมตร

กองทัพภาคที่ 3 วางแนวทางดำเนินงานฟื้นฟูป่าต้นน้ำและบริหารจัดการน้ำภาคเหนือ โดยจัดทำยุทธศาสตร์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำเร่งด่วน ด้วยการสำรวจทำฝายชะลอน้ำบริเวณป่าต้นน้ำของลุ่มน้ำต่างๆ จัดการน้ำระดับชุมชนตามแนวพระราชดำริ ร่วมกับประชาชน และหน่วยงานในพื้นที่ เปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตให้ประชาชนรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของทรัพยากรป่าไม้ และในปีที่ผ่านมา ได้สำรวจแหล่งน้ำ และจัดทำแผนงาน เพื่อนำเข้าสู่แผนบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 3 มีความยินดีส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาตัวอย่างความสำเร็จการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ทุกหน่วยที่สังกัด ร่วมปฏิบัติหน้าที่ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ พร้อมน้อมนำแนวพระราชดำริมาเป็นหลักปฏิบัติ ช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน