ข่าวการศึกษาและไอที

Majorติดตามอบห้องหนังการเรียนรู้ให้โรงเรียนห่างไกล

Majorติดตามอบห้องหนังการเรียนรู้ให้โรงเรียนห่างไกล

วันนี้(19 มิ.ย.)นายเอนก วิเวกวิล ผู้จัดการโรงภาพยนตร์เมเจอซ์ซินิเพล็กซ์ สาขา Central
เชียงราย ได้เดินทางไปยังโรงเรียนห้วยน้ำเย็น ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย มีนางวิไลลักษณ์ วชิร
สกุลโชค รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการพร้อมน้องๆ นักเรียนกว่า 70 คนให้การต้อนรับ ซึ่งการ
เดินทางมาครั้งนี้ของนายเอนก เพื่อติดตามผลสำเร็จกิจกรรม “เปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้มนำน้อง ๆ

ของมูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ที่เมื่อ 3 ปีก่อนได้มีการมอบห้องหนังเพื่อการเรียนรู้พร้อมอุปกรณ์โสต
ศึกษาให้กับโรงเรียนแห่งนี้ซึ่งเป็นโรงเรียนห่างไกลความเจริญ เปิดสอนในระดับอนุบาล-มัธยม
ศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนชาย-หญิงรวมกันทั้งสิ้น 265 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวชาติพันธุ์เผ่า ม้ง อาข่า ลาหู่
มีซู ปากะญอ จีนและชนเผ่าพื้นบ้าน ซึ่งมูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ มีการก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 มกราคม
2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของน้อง ๆ คนพิการ และผู้
สูงอายุที่ด้อยโอกาส ในสังคม โดยมุ่งเน้นการมอบโอกาสทางการศึกษาเพื่อช่วยเปิดโลกทัศน์ในการ
เรียนรู้ เติมเต็มประสบการณ์นอกห้องเรียน สร้างสรรค์พัฒนาการ สร้างแรงบันดาลใจ พร้อมมอบ
ความสุข รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ ให้น้อง ๆ ได้เติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคม

ดญ.เกสรา โกยเหย่อ นักเรียน ชั้น ม.1 กล่าวว่า รู้สึกดีใจมากที่โรงเรียนห้วยน้ำเย็นเป็นแห่ง
เดียวในจังหวัดเชียงรายที่ได้รับมอบห้องหนังเพื่อการเรียนรู้จากมูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ที่ผ่านมาทำให้
ได้รับความรู้จากการชมาพยนตร์แล้วยังนำไปประกอบกับการเรียน เข้าใจได้ง่ายขึ้นทั้งยังเพิ่มโอกาส
ในด้านการศึกษาพราะภาพยนตร์ไม่ใช่แค่ดูเพื่อสร้างความบันเทิงแต่ได้สร้างแรงบันดาลใจที่จะ
สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
สำหรับสิ่งที่ตนเองและน้องๆนักเรียนอยากให้ทางมูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ช่วยสนับสนุนคือ จาน
รับดาวเทียมเพราะโรงเรียนของเราอยู่ในขุนเขาห่างไกลสัญญาณดิจิตอลหากได้รับัญญาณดาว
เทียมจะเปิดโอกาสให้เราเข้าถึงแหล่งข้อมูลดีๆเช่นจาก M Chanel เป็นต้น

นายบวนเดช นัยติ๊บ ครูผู้ควบคุมห้องหนังเพื่อน้อง กล่าวว่า ก่อนอื่นขอขอบพระคุณมูลนิธิ เม
เจอร์ แคร์ ที่มอบห้องภาพยนตร์ให้กับโรงเรียนและเด็กๆ ทำให้นักเรียนมีมุมมองที่กว้างขึ้น ได้ใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นอกจากกิจกรรมอื่นๆ เช่นเล่นกีฬา และหากห้องหนังเพื่อน้องมีการปรับ
ปรุงติดเครื่องปรับอากาศให้กับน้องๆจะช่วยให้เด็กๆไม่ต้องทนร้อนและจะช่วยให้ไม่อ่อนเพลียซึ่ง
จะซึมซับความรู้ได้อย่างเต็มที่……….

จักรภัทร แสนภูธร รายงาน

Comments are closed.