Uncategorized

พิธีเปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

จ.ชัยนาท…!!@ พิธีเปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี….!! จากการรายงานของผู้สื่อข่าว จ.ชัยนาท. เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 61 เวลา 10.30 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ รองผู้ว่าราชการ จ.ชัยนาท เป็นประธานในพิธีโครงการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จ.ชัยนาท ปี 2561 ณ โรงแรมชัยนาทธานี อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท โดยมี นางปาริชาต บุญญาวิวัฒน์ พัฒนาการ จ.ชัยนาท กล่าวต้อนรับ ตามที่รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติและแผนขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติโดยให้ยึดประชาชนเป็นสำคัญ ควบคู่กับการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีคุณค่าเพื่อผลิตกำลังคนและกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง กระท รวงมหาดไทยได้ให้ความสำคัญแก่โครงการชุมชนท่องเ ที่ยว OTOP นวัตวิถี

หรือ “แอ่งเล็ก เช็คอิน” เน้นการดึงนักท่องเที่ยวเข้าสู่ชุมชนให้ชาวบ้านขายสินค้าได้ในชุมชนของตนเองและสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้แก่ชุมชน โดยการดึงเสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์มาแปลเป็นรายได้ทำให้เกิดการกระจายรายได้ในชุมชน สร้างชุมชนให้เข้มแข็งอย่างแท้จริง ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน จ.ชัยนาทได้รับการจัดสรรค์งบประมาณโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน 68 ล้านบาทเศษ ใน 24 หมู่บ้าน อำเภอละ 3 หมู่บ้าน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ เชื่อมโยงเส้นทางของการท่องเที่ยว สร้างและพัฒนาบุคลากรผู้ประกอบการให้มีขีดความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์ต่อยอดได้อย่างเหมาะสม สำหรับวันนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 525 คน

…..ทีมข่าว T V 13 สยามไทย รอบรั้วภูธร จ.ชัยนาท ภาพ/ข่าว/รายงาน แจ้งข่าวสาร ร้องทุกข์ 093 – 1717897